ช่างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์…!!!

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ มี  5 องค์ประกอบสำคัญ  คือ

  1. ฮาร์ดแวร์  (Hardware)  หมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงานประสารกันเพื่อให้เกิดการประมวลผล การจับเก็บ  และการเผยแพร่ข้อมูล/สารสนเทศ  บางครั้งเราจะเรียกฮาร์ดแวร์ว่า Device  ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์นั้นเอง  ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์  ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (Input Devices)  หน่วยประมวลผล  (Processors)  อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (Output  Devices)  และอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยเก็บความจำภายนอกหรือหน่วยความจำสำรอง  (Secondary  Storage  Devices)
  2. ซอฟต์แวร์และโปรแกรม (Software and Program) ซอฟต์แวร์ หมายถึงชุดคำสั่งที่ให้ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ทำงานรวมกันและช่วยจัดการข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเตรียมการให้ระบบสามารถรับคำสั่งให้ทำงานตามที่มนุษย์หรือผู้ใช้ต้องการเฉพาะอย่างตามวัตถุประสงค์  โดยทั่วไปมักจะหมายรวม System Software  หรือซอฟต์แวร์ระบบ  ซึ่งได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operation  System) และ Utilities  เกี่ยวกับระบบฮาร์ดแวร์ต่างๆ นั้นเอง โปรแกรม  หมาย ถึงชุดคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการจัดเป็นโปรแกรมประยุกต์ หรือโปรแกรมเฉพาะงาน (application  Program) เช่น  โปรแกรมทำบัญชี โปรแกรมคิดเงินเดือน  โปรแกรมพยากรณ์อากาศ  โปรแกรมประมวลผลคำ  โปรแกรมรวบรวมข้อมูล เป็นต้น
  3. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)  ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อมูลดิบที่มีจำนวนมาก  อาจอยู่ในรูปของตัวเลข  ตัวอักษร กราฟิก  เป็นข้อมูลที่ต้องการได้รับการประมวลผลเพื่อทราบผลลัพธ์ หรือต้องการจัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบเพื่อใช่งานต่อไป สารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงผลลัพธ์ที่คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลแล้วเพื่อนำไปใช้ตามความประสงค์ของผู้ใช้ ผลลัพธ์นี้เรียกว่า  สารสนเทศ (Information)  ซึ่งสามารถนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลในระดับต่อไป เช่น เป็นการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม สังเคราะห์  ประเมิน รวมทั้งปรับปรุงตามที่ผู้ใช้ต้องการ
  4. บุคลากร (People Ware) เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนโปรแกรม เป็นต้น เป็นองค์ประกอบสำคัญในความสำเร็จของการใช้คอมพิวเตอร์ บุคลากรยิ่งมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เท่าใดโอกาสที่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น
  5. กระบวนการทำงาน (Procedures) หมายถึง  กระบวนการหลักที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำ  ได้แก่

5.1  การประมวลผล (Processing)  เช่น  การคำนวณ  การเปรียบเทียบ  การจัดกลุ่ม  การเรียนลำดับ การปรับปรุงข้อมูล การสรุป การแสดงผล เป็นต้น

5.2  การสร้างความน่าเชื่อถือ  (Reliability)  ซึ่งหมายรวมถึงการรักษาความปลอดภัยและความแม่นยำเที่ยงตรงในการทำงาน

5.3  การพัฒนา  (Development)  หมายถึงการพัฒนาคำสั่งหรือโปรแกรมให้สั่งการระบบฮาร์ดแวร์ให้ทำงานตามที่ใช้ประสงค์

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน ช่างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ในการประกอบอาชีพกัน

1.บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์/ช่างคอมพิวเตอร์ วิ่งงาน Onsite จ.เชียงใหม่ (มีรถยนต์ส่วนตัว)

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี – วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. – ป.ตรี มีประสบการณ์ด้าน HardWare , SoftWare , Windows xp – 10 , ระบบ NetWork ต่างๆ – มีความสามารถในการติดตั้ง บำรุงรักษา และแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ – มีความกระตือรือร้นในการทำงาน – มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี

อัตรา/เงินเดือน : 1 อัตรา / เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 20, ถนนสยามซิตี้เซ็นเตอร์ 2, ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 90110 โทร : 02-816-7511 ต่อ 2846 – 2847 / 061-417-4755 อัพเดทเมื่อวันที่ 29/01/2562