ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

ในสังคมปัจจุบันผู้อุปโภคบริโภคให้ความสนใจต่อบรรจุภัณฑ์มากเป็นทวีคูณ กระตุ้นผู้บริโภคนอกจากจะมีความต้องการ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ความสวยงามภายนอกของตัวบรรจุภัณฑ์แล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ มีหลายปัจจัยที่เข้าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกระแสรักษ์โลก การต่อต้านการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล ยังต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์จำต้องพิจารณาถึงความสามารถในการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วในขยะ องค์กรนานาชาติกำลังให้ความสนใจ และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ในแต่ละประเทศ ความต้องการ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดกระแสทางสังคมในประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นระบบการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจร ทั้งในด้านการนำขยะที่ตกค้าง ขยะที่อยู่ในระบบการผลิต ขยะที่เกิดขึ้นใหม่ มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี และการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่งผลให้สินค้าที่ส่งไปจัดจำหน่ายประเทศเหล่านี้จำต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก คือ

1. สามารถนำกลับมาผลิตใหม่ นักออกแบบระดับโลกก็เลือกวัตถุดิบคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก จากเศษวัตถุดิบเหลือใช้ในโรงงาน ความหมายของสิ่งแวดล้อมในที่นี้ครอบคลุมถึงผลกระทบที่เกิดจากวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อโลกที่เราอยู่ ในขณะที่ประเทศไทย เป็นอีกประเทศที่มีการตื่นตัว และนำระบบ เศรษฐกิจหมุนเวียน นำมาใช้อย่างจริงจัง และกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไม่ค่อยคำนึงถึงการกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อแสดงจุดยืนของประเทศที่มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทุกภาคส่วน แต่เน้นด้านต้นทุนมากกว่า ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในสมัยก่อนจึงมุ่งสู่การป้องกันรักษาคุณภาพและทำหน้าที่ส่งเสริมการจำหน่ายและการตลาด ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ยังต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ตั้งแต่เรื่องของการเลือกใช้วัตถุดิบ

2. ลดการใช้พลังงาน ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องของขนาด แต่ด้วยแรงกดดันจากกระแสสังคมที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมัยนี้ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก บรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ต้องตอบโจทย์สำคัญในการมีส่วนช่วยลดผลกระทบในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และเพื่อให้บรรจุภัณฑ์นั้นสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือแปรรูปได้ จึงต้องคำนึงถึงความสะดวกในการกำจัดซากบรรจุภัณฑ์และการรักษาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกนี้ด้วย บรรจุภัณฑ์ยุคใหม่จึงมีการออกแบบโดยลดส่วนประกอบที่เกินความจำเป็นในการประกอบบรรจุภัณฑ์ และลดปริมาณขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการลดปริมาณขยะไปด้วย พัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ทรัพยากรธรรมชาติในโลกที่มีอยู่นี้มีปริมาณจำกัด สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ถือเป็นการยืดอายุการใช้งานบรรจุภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

3. ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มนุษย์เราได้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างไม่บันยะบันยังซึ่งนำไปสู่วิกฤติการณ์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนการนำกลับมาใช้ซ้ำนั้นถือเป็นวิธีการที่จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำต้องมั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นยังมีความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ทนทานเพียงพอต่อการนำกลับไปใช้ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการรณรงค์ให้นำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Renewable) การนำเอากล่องกระดาษแข็งนำกลับมาใช้ใหม่ในประเทศเยอรมัน สามารถนำกลับมาสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือการปรับปรุงใหม่ได้ ผู้บริโภคจะนำเฉพาะบรรจุภัณฑ์ชั้นใน ขวดที่บรรจุสินค้ากลับบ้าน ส่วนตัวกล่องชั้นนอกจะให้ผู้ขายนำกลับไปใช้ใหม่ โครงการนำกลับมาใช้ซึ่งค่อนข้างใหม่นี้ย่อมช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้หมดไปในระยะเวลาอันใกล้  การนำบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิลหรือนำไปแปรรูป  อาจจะต้องมีการแยกเอาสารบางตัวออกก่อนเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตใหม่

4. ลดปริมาณขยะ องค์กรมากมายยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ปัจจุบันสร้างเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ขึ้นมา ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก แนวคิดสำคัญในการบริหารธุรกิจให้สมดุลระหว่างการเติบโตของผลกำไรและความยั่งยืนของโลก และสภาพสิ่งแวดล้อมใหม่ที่สร้างขึ้นอาจก่อผลด้านบวกหรือด้านลบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้ กำลังเป็นหัวใจหลักในกระบวนการผลิตสินค้า และผู้บริโภคก็ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ บรรจุภัณฑ์ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงได้แก่ การทำให้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอลง สินค้าแฟชั่นที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีกระบวนการที่ไม่รบกวนต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบในการผลิตข้อใดข้อหนึ่ง นอกจากวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ การผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและมีระบบจัดการกับของเสียจากกระบวนการผลิต น้ำมัน โลหะ และทราย อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ยังเป็นแหล่งใช้พลังงานต่างๆ

การจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม รวมทั้งใช้อากาศและน้ำในกระบวนการผลิตและแปรรูป การผลิตที่เคารพต่อความเป็นมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สารบางประเภทที่ใช้ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ยังทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศแต่ผลกระทบที่ได้รับการเพ่งเล็งมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ประเภทงานหัตถกรรมที่ผลิตด้วยความชำนาญพิเศษโดยช่างฝีมือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วที่ก่อให้เกิดขยะตามถนนหนทาง ปริมาณของพลังงานที่ใช้ในการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ จากองค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อพัฒนามาตรฐานของแรงงานระหว่างประเทศ นอกจากจะแปรผันตามวิวัฒนาการทาเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตวัสดุแต่ละประเภทแล้ว การค้าโดยชอบธรรมให้ความสำคัญกับสินค้าส่งออกจากประเทศที่กำลังพัฒนา ยังแปรผันตามประเภทของพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่ออกแบบด้วย